Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Trang chủ Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

1. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Quí

- Ông Lê Văn Lý Em, Chủ tịch UBND xã;

- Bà Tô Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã.

2. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông

- Ông Nguyễn Thanh Hòa, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã;

3. Ủy ban nhân dân xã Láng Biển

- Ông Đỗ Thành Phương, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trịnh Đức Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã.

4. Ủy ban nhân dân xã Mỹ An

- Ông Nguyễn Hoàng Phong, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Phạm Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã.

5. Ủy ban nhân dân xã Đốc Binh Kiều

- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã.

6. Ủy ban nhân dân xã Phú Điền;

- Ông Trương Thanh Hợp, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Võ Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã.

7. Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ

- Ông Lương Văn Út, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Dương Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND xã.

8. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa

- Ông Lương Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Hoàng Anh Thuật, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã.

9. Ủy ban nhân dân xã Tân Kiều

- Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trịnh Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Quốc Yên, Phó Chủ tịch UBND xã.

10. Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân

- Ông Võ Khắc Nhựt, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Dương Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã.

11. Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh

- Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Lê Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Lê Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND xã.

12. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi

- Ông Lê Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trần Văn Cưng, Phó Chủ tịch UBND xã.

13. Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An

- Ông Đinh Công Phủ, Chủ tịch UBND thị trấn;

- Ông Châu Văn Bạc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn;

- Ông Phạm Phi Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

Danh mục chính Menu