Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Nội dung:

1. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Quí

- Ông Lê Văn Lý Em, Chủ tịch UBND xã;

- Bà Tô Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã.

- Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã.

2. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông

- Ông Nguyễn Thanh Hòa, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Huỳnh Tấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã;

3. Ủy ban nhân dân xã Láng Biển

- Bà Lê Thị Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trịnh Đức Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã.

4. Ủy ban nhân dân xã Mỹ An

- Ông Nguyễn Hoàng Phong, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Võ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã.

5. Ủy ban nhân dân xã Đốc Binh Kiều

- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Đoàn Văn Phần, Phó Chủ tịch UBND xã.

6. Ủy ban nhân dân xã Phú Điền;

- Ông Trương Thanh Hợp, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Võ Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã.

7. Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ

- Ông Lương Văn Út, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Dương Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND xã.

8. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa

- Ông Đồng Văn Hân, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Hoàng Anh Thuật, Phó Chủ tịch UBND xã;

9. Ủy ban nhân dân xã Tân Kiều

- Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trịnh Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã;

10. Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân

- Ông Võ Khắc Nhựt, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Dương Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã.

11. Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh

- Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Lê Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Lê Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND xã.

12. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi

- Ông Hứa Thái Ngọc, Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trần Văn Cưng, Phó Chủ tịch UBND xã.

13. Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An

- Ông Đinh Công Phủ, Chủ tịch UBND thị trấn;

- Ông Châu Văn Bạc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn;

- Ông Phạm Phi Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

Danh mục chính Menu