AN NINH TRẬT TỰ THUỘC THẨM QUYỀN CÔNG AN CẤP HUYỆN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH TRẬT TỰ THUỘC THẨM QUYỀN CÔNG AN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

Tải về

2

Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

Tải về

3

Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

Tải về

4

Cấp đổi từ Chứng minh nhân dân (12 số) sang Căn cước công dân, Cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân

Tải về

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Tải về

6

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Tải về

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi

Tải về

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin