Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1870/QĐ-UBND-HC 19/12/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng ô bao số 42
2 1866/QĐ-UBND-HC 19/12/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (cống tròn bờ Đông kênh Mười Tải - đường nước 1500) thuộc ô bao số 38, xã Hoà Bình
3 174/QĐ-UBND-HC 03/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh Kháng Chiến giáp xã Phú Lợi (từ cống 3 Sừ đến ranh Tam Nông - Thanh Bình), xã Phú Thành A
4 104/QĐ-UBND-HC 03/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường lộ làng ấp 2 và đường vào bến đò chợ Tân Quới
5 103/QĐ-UBND-HC 03/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Bắc kênh Lung Bông (từ đường nước 01 đến nghĩa địa Gò Cát), xã Phú Cường
6 102QĐ-UBND-HC 03/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường kênh ranh Tam Nông - Thanh Bình (từ ranh thị trấn Tràm Chim - Phú Thọ đến đường nước Cái), thị trấn Tràm Chim
7 62/QĐ-UBND-HC 19/01/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Chỉnh trang Cụm dân cư ấp An Phú, xã An Long (giai đoạn 3)
8 63/QĐ-UBND-HC 19/01/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp
9 64/QĐ-UBND-HC 19/01/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường lộ làng ấp 1, ấp 2, xã An Hoà
10 65/QĐ-UBND-HC 19/01/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh Phú Thành 3 (từ ranh Tam Nông - Thanh Bình đến cống Tám Tứ), xã Phú Thọ
11 66/QĐ-UBND-HC 19/01/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh Kháng Chiến (từ cầu vỉ sắt đến ranh đất ông Trần Văn Tốt), xã Phú Thành B
12 109/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa Ban nhân dân ấp An Thịnh
13 110/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh 2/9 (từ kênh Đồng Tiến đến cống 3 Gấu), xã An Long
14 111/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Đông kênh Tân Công Sính 1 xã Tân Công Sính
15 112/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Bắc kênh ranh Tam Nông Thanh Bình (từ kênh Sáu Đạt đến kênh Nhà Thương), xã Phú Cường
16 113/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 2
17 114/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh Mười Tải (từ đường nước ông Mai Thanh Vũ đến ranhđất bà Trần Thị Hồng), xã Hoà Bình
18 116/QĐ-UBND-HC 06/02/2023 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Đông kênh Phú Hiệp (từ bến đò K8 đến kênh A3), xã Phú Đức
19 01/2023/TT-BTP 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
20 67/2022/TT-BCA 30/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46