null Mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ qua 10 năm thành lập

Trang chủ Chi tiết bài viết

Mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ qua 10 năm thành lập

Được triển khai thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011, đến nay, Tổ công nhân tự quản ở nhà trọ trong dân cư và Tổ công nhân tự quản ở nhà tập thể trong doanh nghiệp (gọi tắt là Tổ công nhân tự quản) trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ), đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời còn là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ để ngăn chặn diễn biến xấu, giúp người lao động ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất. 

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Cao Lãnh tng sách pháp lut cho T công nhân t qun nhà tr Lan Anh

Công tác t chc, xây dng mô hình

Thc hin s ch đạo ca Đoàn Ch tch Tng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Vit Nam, Thường trc Tnh y Đồng Tháp v t chc và nhân rng mô hình T công nhân t qun (CNTQ) trong năm 2011, ngay t đầu năm, LĐLĐ tnh đã ch động phi hp cùng các ngành chc năng t chc đoàn cán b kho sát, hc tp kinh nghim mô hình tnh Đồng Nai và TP H Chí Minh. Đến ngày 31/3/2011, LĐLĐ tnh ban hành Đề án s 832 v vic t chc xây dng T công nhân t qun nhà tr trong khu dân cư và T công nhân t qun nhà tp th trong doanh nghip giai đon 2011-2015; trin khai thí đim ti TP Cao Lãnh, Sa Đéc.

Đến tháng 7/2011, được s thng nht ca Đoàn Ch tch Tng LĐLĐ Vit Nam, LĐLĐ tnh đã ch trì, ký kết liên tch vi 8 cơ quan, đơn v trong vic phi hp xây dng T CNTQ gm: y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh; Công an tnh; S Văn hóa, Th thao và Du lch; Tnh đoàn; S Lao động, Thương binh và Xã hi; Hi Liên hip Ph n tnh; Ban Qun lý khu kinh tế Đồng Tháp; S Tư pháp. Qua thi gian trin khai thc hin, có 9 LĐLĐ huyn, thành ph tham mưu cp y thành lp T CNTQ khu nhà tr vi hơn 4.000 công nhân tham gia sinh hot; đã sơ kết, tng kết và khen thưởng 30 tp th, 30 cá nhân có nhiu thành tích đóng góp trong thc hin mô hình.

Là nơi để tuyên truyn pháp lut hiu qu

Qua 10 năm trin khai thc hin mô hình T CNTQ, các cp công đoàn (CĐ) phi hp t chc hơn 200 bui tuyên truyn, ph biến pháp lut vi trên 10.000 lượt CNLĐ tham d. Ni dung tuyên truyn v B lut Lao động; Lut CĐ; Bo him xã hi; Bo him y tế; Bo him tht nghip; tình hình an ninh trt t, an toàn giao thông; phòng, chng cháy n; an toàn s dng đin; tín dng đen; phòng, chng dch bnh; bo v môi trường; phòng, chng ti phm v ma túy, mi dâm và các t nn xã hi...

Đồng thi t chc tư vn pháp lut lưu động cho công nhân ti khu nhà tr kết hp sân chơi công nhân; t chc phiên tòa gi định... Mt s T CNTQ còn thành lp nhóm zalo để nm bt thông tin, chia s, h tr công nhân có hoàn cnh khó khăn. Các cp CĐ đã phát hơn 20.000 t gp tuyên truyn và sách, báo, tp chí các loi; phân b 41 t sách pháp lut cho CNLĐ làm tài liu sinh hot vi 1.570 đầu sách, 10.000 s tay pháp lut.

 

Nhiu sut quà dành tng cho cnlđ có hoàn cnh khó khăn

Vic chăm lo đời sng vt cht cho công nhân nhng T CNTQ được Ban điu hành t, Ban ch đạo các cp quan tâm như: t chc thăm và tng hơn 3.000 sut quà cho công nhân có hoàn cnh đặc bit khó khăn, bnh him nghèo, công nhân không v quê ăn Tết... Mi phn quà tr giá t 300 ngàn - 1 triu đồng. T chc trao hơn 500 sut hc bng (t 100 - 500 ngàn đồng/sut), 3.000 quyn tp cho con CNLĐ nhân dp đầu năm hc mi.

Thông qua T CNTQ khu nhà tr, các cp CĐ cũng thường xuyên nhc nh các ch nhà tr thc hin tt vic lp đồng h đin, đồng h nước riêng cho tng phòng và thu theo giá quy định ca Nhà nước. Tt c ch nhà tr đều cam kết thc hin tt quy định v giá đin, nước cho công nhân. Đồng thi qua công tác vn động, nhiu ch nhà tr không tăng giá tin thuê tr đối vi công nhân; hu hết các nhà tr đều có trang b wifi min phí.

Ngày càng nâng cao nếp sng văn hóa, văn minh nơi nhà tr

Các hot động văn hóa văn ngh, th dc th thao cũng được t chc, thu hút đông đảo người T CNTQ tham gia như: t chc 250 bui sinh hot, giao lưu Tiếng hát công nhân khu nhà tr, hát karaoke gia các T CNTQ; t chc trò chơi, giao lưu th thao... Các hot động này góp phn ci thin, nâng cao đời sng tinh thn cho CNLĐ, to không khí vui tươi, phn khi cho anh em công nhân sau nhng gi làm vic; hình thành k năng sng văn minh công nghip; xây dng mi quan h gn bó gia CNLĐ, ch nhà tr vi địa phương, CĐ và các đoàn th.

Bà Nguyn Th Thu Ba - Phó Ch tch LĐLĐ tnh cho biết, thi gian ti, LĐLĐ tnh s tăng cường phi hp, ch đạo, quan tâm cng c, kin toàn các T CNTQ, Ban điu hành t và định hướng ni dung, hình thc sinh hot cho các t; tiếp tc phi hp các ngành và cp y, chính quyn địa phương t chc nhng hot động chăm lo cho CNLĐ đang sinh hot ti T CNTQ; thường xuyên tuyên truyn nhng ch trương ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước liên quan đến CNLĐ. Ch đạo LĐLĐ các huyn, thành ph có T CNTQ trin khai thc hin có hiu qu mô hình T CNTQ đạt chun văn hóa theo Hướng dn s 35 ca Ban Thường v LĐLĐ tnh.

Bên cnh đó, vn động doanh nghip t chc các hot động, đặc bit là chăm lo, h tr CNLĐ gp khó khăn đột xut và trong dp Tết Nguyên đán hàng năm. Đổi mi hình thc tuyên truyn trong CNLĐ các T CNTQ trong bi cnh dch Covid-19 hin nay; thường xuyên t chc gp g, tiếp xúc công nhân khu nhà tr để kp thi nm bt tâm tư, nguyn vng và kiến ngh ca h. Đồng thi đẩy mnh hot động chăm lo đời sng vt cht, tinh thn cho CNLĐ thuê tr; thăm hi, giúp đỡ nhng công nhân có hoàn cnh đặc bit khó khăn; tham gia gii quyết nhng vn đề liên quan đến quyn li và h tr to vic làm cho CNLĐ.

TG&NC

 

Nút: dongthap.gov.vn:-1