Xuất bản thông tin

null Quyết định Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và kỹ thuật an toàn trong lao động

Hỗ trợ doanh nghiệp Thông tin đấu thầu

Quyết định Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và kỹ thuật an toàn trong lao động