VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 923/TB-SKHCN 13/07/2020 Thông báo Kết luận phiên họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở
2 133/QĐ-SKHCN 13/07/2020 Quyết định Thành lập tổ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Sở Khoa học và Công nghệ
3 922/SKHCN-QLKH 10/07/2020 V/v xác định quy mô thực hiện mô hình sản xuất lúa mùa nổi
4 921/BC-SKHCN 10/07/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2020
5 920/SKHCN-VP 10/07/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020
6 919/SKHCN-VP 10/07/2020 V/v rà soát, cập nhật vào bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
7 918/TB-SKHCN 10/07/2020 Thông báo Về việc chuẩn bị các thành phần hồ sơ để thực hiện quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm lại Trưởng phòng Quản lý Khoa học
8 917/TB-SKHCN 10/07/2020 Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
9 916/SKHCN-QLCN 10/07/2020 V/v tìm hiểu hoạt động thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại khu vực cù Lao trên địa bàn huyện Thanh Bình
10 915/SKHCN-QLCN 10/07/2020 V/v tìm hiểu hoạt động thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại các xã Cù Lao trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 914/SKHCN-QLKH 10/07/2020 V/v tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
12 913/TB-SKHCN 10/07/2020 Thông báo Về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
13 912/SKHCN-QLKH 10/07/2020 V/v mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
14 911/SKHCN-QLKH 10/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
15 910/BC-SKHCN 10/07/2020 Báo cáo Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (Từ ngày 05/6/2020 đến ngày 06/7/2020)
16 909/SKHCN-QLCN 10/07/2020 V/v hỗ trợ cùng chương trình khởi nghiệp quốc gia
17 908/SKHCN-TĐC 10/07/2020 V/v đề xuất mức chi thực hiện kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
18 132/QĐ-SKHCN 10/07/2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
19 131/QĐ-SKHCN 10/07/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
20 130/QĐ-SKHCN 10/07/2020 Quyết định Hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp