VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 890/BC-SKHCN 08/07/2020 Báo cáo về việc thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn xây dựng Dự án: “Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh”
2 889/BC-SKHCN 07/07/2020 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước giai đoạn năm 2021 – 2025"
3 888/BC-SKHCN 07/07/2020 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
4 887/BC-SKHCN 07/07/2020 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh”
5 886/SKHCN-QLKH 07/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nghiên cứu xử lý nước ngầm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao
6 885/TB-SKHCN 07/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
7 884/SKHCN-QLKH 07/07/2020 V/v mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
8 883/SKHCN-QLKH 07/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
9 882/SKHCN-QLKH 07/07/2020 V/v cho ý kiến về sự phù hợp của các thiết bị để thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc Gia
10 881/SKHCN-VP 07/07/2020 V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về đội ngũ trí thức
11 880/SKHCN-VP 07/07/2020 V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về đội ngũ trí thức
12 879/SKHCN-VP 07/07/2020 V/v cung cấp thông tin công chức phụ trách thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
13 878/SKHCN-VP 07/07/2020 V/v đăng ký danh sách tham dự lớp bồi dưỡng Quản lý khoa học và công nghệ ở địa phương
14 877/KH-SKHCN 07/07/2020 Kế hoạch tổ chức đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020
15 876/KH-SKHCN 07/07/2020 Kế Hoạch học tập, chia sẽ kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở tại tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng
16 875/SKHCN-QLKH 07/07/2020 V/v thay đổi chuyên gia thực hiện nội dung công việc của đề tài - Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu
17 874/SKHCN-QLCN 07/07/2020 V/v cung cấp số liệu báo cáo
18 873/SKHCN-TĐC 07/07/2020 V/v ý kiến hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2019
19 872/SKHCN-QLKH 07/07/2020 Về việc thay đổi thời gian họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ truy xuất thông tin khoa học công nghệ, công tác tổng hợp và quản lý ngành
20 123/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Nghiên cứu xử lý nước ngầm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao