VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 856/SKHCN-VP 03/07/2020 V/v cung cấp số liệu về công tác thanh niên
2 855/SKHCN-KHTC 03/07/2020 V/v rà soát vốn đầu tư công năm 2020
3 854/TB-SKHCN 03/07/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng tích hợp tiêu chuẩn BRC, ISO 22000, HACCP - Cty TNHH Nha Mân
4 853/BC-SKHCN 03/07/2020 Báo cáo về việc thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn xây dựng dự án: Xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn
5 852A/BC-SKHCN 03/07/2020 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng kiểm định hiệu chuẩn
6 852/SKHCN-TĐC 03/07/2020 V/v tham gia Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Đồng Tháp năm 2020
7 851/SKHCN-QLKH 03/07/2020 V/v họp thẩm định dự toán kinh phí đối ứng của địa phương thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp
8 850/SKHCN-QLKH 03/07/2020 V/v họp thẩm định dự toán kinh phí đối ứng của địa phương để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp
9 849/TTr-SKHCN 03/07/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí dự án sản xuất thử nghiệm “Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu và giá thể trồng hoa kiểng quy mô công nghiệp cho Làng hoa Sa Đéc”
10 848/BC-SKHCN 03/07/2020 BC kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”
11 117/QĐ-SKHCN 03/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ truy xuất thông tin khoa học công nghệ, công tác tổng hợp và quản lý ngànho điều hành
12 116/QĐ-SKHCN 03/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động học tập bồi dưỡng trực tuyến Văn bản chỉ đạo điều hành
13 115/QĐ-SKHCN 03/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thị xã Hồng Ngự
14 114/QĐ-SKHCN 03/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - “Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải nuôi lươn bằng hình thức thuỷ canh tại huyện Tam Nông
15 847/TTr-SKHCN 02/07/2020 Tờ trình kế hoạch tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020"
16 846/BC-SKHCN 02/07/2020 Báo cáo về việc thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn xây dựng Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước giai đoạn năm 2021 – 2025
17 845/KH-SKHCN 02/07/2020 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2025
18 843/TB-SKHCN 02/07/2020 Thông báo kết luận phiên họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Cải thiện giống hoa hồng Lửa và giống hoa cúc Tiger phù hợp với làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”
19 842/SKHCN-TTKĐKN 02/07/2020 V/v phối hợp thực hiện Điều tra NC&PT và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020
20 841/SKHCN-QLCN 01/07/2020 V/v góp ý thẩm định dự án Nhà máy sản xuất phân bón Mekong Greenbio của Công ty TNHH Mekong Greenbio