VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 821/SKHCN-TTKĐKN 29/06/2020 V/v xin gia hạn thời gian xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
2 820/SKHCN-QLCN 29/06/2020 V/v tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 819/BC-SKHCN 29/06/2020 Báo cáo kết quả tự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/5/2020
4 108/QĐ-SKHCN 29/06/2020 QĐ thay đổi thành viên hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ "ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Đồng Tháp"
5 107/QĐ-SKHCN 29/06/2020 Quyết định hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 817/SKHCN-TĐC 26/06/2020 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg
7 816/BC-SKHCN 26/06/2020 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/5/2020
8 815/SKHCN-QLKH 26/06/2020 V/v đề xuất ý kiến hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
9 814/SKHCN-KHTC 26/06/2020 V/v bàn giao tài sản hình thành trong quá trình thực hiện đề tài cấp cơ sở
10 813/BC-SKHCN 26/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND Tỉnh 06 tháng đầu năm 2020
11 106/QĐ-SKHCN 26/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 812/SKHCN-VP 25/06/2020 Cử người tham gia Hội đồng đánh giá xếp hạng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020
13 809/BC-SKHCN 25/06/2020 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
14 808/KH-SKHCN 25/06/2020 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021
15 807/SKHCN-VP 25/06/2020 V/v tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức đi nước ngoài
16 806/SKHCN-KHTC 25/06/2020 V/v tham dự khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
17 805/SKHCN-TĐC 25/06/2020 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
18 804/SKHCN-VP 25/06/2020 V/v đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN năm 2020
19 803/SKHCN-VP 25/06/2020 V/v đăng ký nhu cầu và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021
20 802/HĐ-NCKH 24/06/2020 Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình sản xuất khổ qua ghép gốc mướp tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp"