VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 783/SKHCN-TTKĐKN 19/06/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ thanh tra
2 103/QĐ-SKHCN 19/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
3 102/QĐ-SKHCN 19/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
4 99/QĐ-SKHCN 18/06/2020 Quyết định Về việc điều chuyển tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp cơ sở
5 98/QĐ-SKHCN 18/06/2020 Quyết định Về việc điều chuyển tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp cơ sở
6 97/QĐ-SKHCN 18/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
7 782/KH-SKHCN 18/06/2020 Kế hoạch Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020
8 781/SKHCN-QLKH 18/06/2020 V/v cung cấp thông tin về hoạt động Khoa học và Công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn
9 780/BC-SKHCN 18/06/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tháng 6 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2020
10 771/TTr-SKHCN 18/06/2020 Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tàI
11 770/BC-SKHCN 18/06/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020
12 769/BC-SKHCN 18/06/2020 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ 06 tháng đầu năm 2020
13 768/BC-SKHCN 18/06/2020 Công tác thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ tháng 6 năm 2020
14 101/QĐ-SKHCN 18/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức chứng nhận VietGAP” thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao đối với cây rau tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự”
15 100/QĐ-SKHCN 18/06/2020 Quyết định về việc điều chuyển tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp cơ sở
16 767/SKHCN-QLKH 17/06/2020 V/v phê duyệt Đề án khung về quỹ gen tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2026
17 766/SKHCN-TĐC 17/06/2020 V/v thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 389
18 765/SKHCN-VP 16/06/2020 V/v báo cáo rà soát, đề xuất thay thế các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020
19 764/BC-SKHCN 16/06/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 và thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018
20 763/SKHCN-VP 16/06/2020 V/v đăng ký danh sách tham dự tập huấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020