VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 745/SKHCN-KHTC 15/06/2020 V/v phân tích phẩm chất gạo đề tài Lúa mùa nổi Đồng Tháp 2020
2 744/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
3 743/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
4 742/TB-SKHCN 15/06/2020 Thông báo Về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
5 741/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v đề nghị đơn vị chọn văn phòng đại diện hoặc chi nhánh
6 740/TB-SKHCN 15/06/2020 Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
7 739/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
8 738/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
9 737/TB-SKHCN 15/06/2020 Thông báo Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
10 93/QĐ-SKHCN 12/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
11 92/QĐ-SKHCN 12/06/2020 QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 cho đề tài “Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm chim thích ứng với biến đổi khí hậu”
12 91/QĐ-SKHCN 12/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh
13 736/SKHCN-VP 12/06/2020 Về việc góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
14 735/SKHCN-VP 12/06/2020 V/v cung cấp địa chỉ Email và số điện thoại
15 734/TB-SKHCN 12/06/2020 Thông báo họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh
16 733/SKHCN-QLKH 12/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh
17 732/SKHCN-QLKH 12/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh
18 731/SKHCN-QLCN 12/06/2020 V/v đăng ký tham gia khóa đào tạo Cơ bản “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo”
19 730/SKHCN-VP 12/06/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 729/SKHCN-QLKH 12/06/2020 V/v cử người tham gia hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ