VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/QĐ-SKHCN 03/01/2019 Quyết định Thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
2 274/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Quyết định Thanh tra về lĩnh vực đo lường
3 260/QĐ-SKHCN 13/12/2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
4 664/SKHCN-VP Vv đề xuất khen thưởng trong thực hiện CCHC của Tỉnh năm 2019
5 546/SKHCN-VP V/v lấy ý kiến bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý
6 495/SKHCN-VP V/v viết tin, bài về công tác CCHC
7 469/SKHCN-KHTC V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP
8 468/TTr-SKHCN Tờ trình về việc công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, ủy quyền địa phương quản lý
9 428/SKHCN-VP Về việc báo cáo công tác triển khai, thực hiện Quy định công tác thi đua, khen thưởng
10 167/QĐ-SKHCN Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp
11 129/QĐ-SKHCN Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm nguyên vật liệu” thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất thâm canh và sơ chế, bảo quản khoai môn đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp”