VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 980/SKHCN-VP 24/07/2020 V/v đề xuất khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2020
2 979/SKHCN-VP 24/07/2020 V/v cử đại diện tham gia thành viên Tổ hỗ trợ mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 978/TTr-SKHCN 24/07/2020 Tờ trình về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ
4 141/QĐ-SKHCN 24/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Đánh giá kết quả phẩu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sổi điều trị sổi đường mật chính tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
5 140/QĐ-SKHCN 24/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Đánh giá hiệu quả ban đầu dự phòng đau sau mổ mở tầng trên ổ bụng của Ketamin liều thấp tại khoa Phẩu thuật gây mê hồi sức tại BVĐK Đồng Tháp
6 139/QĐ-SKHCN 24/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Đánh giá kết quả phẩu thuật u tuyến giáp sử dụng dao siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
7 977/SKHCN-QLKH 23/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác dịnh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Hệ thống quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
8 976/SKHCN-QLKH 23/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác dịnh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Hệ thống quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
9 975/TB-SKHCN 23/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Hệ thống quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
10 972/SKHCN-TTKĐKN 23/07/2020 V/v đăng ký lịch làm việc về công tác quản lý KH&CN cơ sở
11 971/SKHCN-QLCN 23/07/2020 V/v mời họp hỗ trợ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nha Mân
12 970/SKHCN-QLCN 23/07/2020 V/v mời họp hỗ trợ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nha Mân
13 969/SKHCN-VP 23/07/2020 V/v tham mưu cung cấp thông tin phục vụ xây dựng đề án phát triển đội ngũ trí thức
14 968/SKHCN-TTKĐKN 23/07/2020 V/v mời tham dự học tập mô hình, kinh nghiệm mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ
15 138/QĐ-SKHCN 23/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Hệ thống quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
16 967/TTr-SKHCN 22/07/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”
17 966/SKHCN-VP 22/07/2020 V/v thôi trả lương cho ông Huỳnh Minh Tuấn
18 965/SKHCN-QLKH 22/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định
19 964/KH-SKHCN 22/07/2020 Kế hoạch Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
20 962/BC-SKHCN 21/07/2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-UBND.HC ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp