Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Đấu thầu Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Tên gói thầu: Gói số 06: Mua sắm máy chủ, camera giám sát, thiết bị mạng và phụ trợ khác

Tên dự án: Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Giá gói thầu: 4.985.200.000 đồng

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 

Loại hợp đồng: trọn gói

Giá trị bảo đảm dự thầu: 50 triệu đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày

Thời gian phát hành HSMT: từ 21/11/2021 đến 11 giờ ngày 01/12/2021