Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

Đấu thầu Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

- Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu.

- Dự án Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Thành Thuận Phát; địa chỉ: 160/33/30G, Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu: 640.280.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.