Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 417/BC-STTTT 29/12/2023 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
2 13/KH-STTTT 31/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
3 01/QĐ-STTTT 03/01/2023 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông
4 42/QĐ-STTTT 17/04/2023 V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công đối với xe ô tô 5 chỗ ngồi do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý
5 439/QĐ-UBND-HC 13/04/2023 V/v thanh lý xe ô tô do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý
6 1288/QĐ-UBND-HC 12/12/2023 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (xs)
7 367/QĐ-STTTT 14/11/2023 Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (CTMTQG NTM)
8 497/QĐ-STTTT 29/12/2023 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2023
9 53/QĐ-STTTT 26/05/2023 Về việc phê duyệt chỉ định thầu bán đấu giá tài sản
10 1388/QĐ-UBND-HC 31/12/2023 Về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1) (XS)
11 434/QĐ-STTTT 28/11/2023 Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
12 01/QĐ-STTTT 01/03/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ 2023
13 30/QĐ-STTTT 17/03/2023 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023
14 35/QĐ-STTTT 29/03/2023 Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023
15 40/QĐ-STTTT 10/04/2023 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023
16 46/QĐ-STTTT 19/04/2023 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023
17 72/QĐ-STTTT 12/06/2023 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023
18 73/QĐ-STTTT 14/06/2023 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
19 101/QĐ-STTTT 29/06/2023 Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023
20 145/QĐ-STTTT 14/07/2023 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng năm 2023