Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 42/QĐ-STTTT 13/05/2021 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
2 532/QĐ-UBND-HC 11/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
3 35/TTr-STTTT 12/04/2021 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
4 67/TB-STTTT 28/06/2021 Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu Camera hội nghị truyền hình
5 82/QĐ-STTTT 28/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu Camera hội nghị truyền hình
6 62/TB-STTTT 21/06/2021 Về việc mời chào giá mua sắm tài sản Camera hội nghị truyền hình
7 74/QĐ-STTTT 15/06/2021 Quyết định thành lập hội đồng mua sắm tài sản Camera hội nghị truyền hình
8 32/KH-STTTT 26/02/2021 Kế hoạch Mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc dự toán giao không thực hiện chế độ tự chủ năm 2021
9 216/QĐ-STTTT 07/12/2021 Quyết định phê duyệt chỉ định thầu bán đấu giá tài sản
10 977/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 3)
11 93/QĐ-STTTT 19/07/2021 Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
12 97/QĐ-STTTT 23/07/2021 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
13 152/QĐ-STTTT 26/07/2021 Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
14 150/QĐ-STTTT 10/07/2021 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2021
15 155/QĐ-STTTT 10/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
16 92/QĐ-STTTT 16/07/2021 Quyết định về việc quyết định điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
17 91/QĐ-STTTT 08/07/2021 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II và 06 tháng đầu năm 2021
18 90/QĐ-STTTT 08/07/2021 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
19 63/QĐ-STTTT 06/03/2021 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
20 41/QĐ-STTTT 10/05/2021 Quyết định về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021