Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 34/QĐ-STTTT 05/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2021
2 31/QĐ-STTTT 01/04/2021 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
3 25/QĐ-STTTT 03/02/2021 Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
4 20/QĐ-STTTT 29/01/2021 Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung Tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021
5 01/QĐ-STTTT 08/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021
6 04/QĐ-STTTT 08/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông
7 1513/QĐ-UBND-HC 09/12/2019 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp hành chính cấp Tỉnh
8 34/QĐ-STTTT 05/04/2021 Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2021
9 01/QĐ-STTTT 08/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021
10 714/QĐ- STTTT 31/12/2020 Quyết định về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021
11 1859/QĐ-UBND-HC 08/12/2020 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh
12 1945/QĐ-UBND-HC 25/12/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020
13 517/QĐ- STTTT 16/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2020
14 505/QĐ-STTTT 08/10/2020 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019
15 316/QĐ- STTTT 02/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020
16 352/QĐ-STTTT 17/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng năm 2020
17 195/STTTT-KHTC 23/03/2020 Báo cáo chế độ kế toán TT195
18 42/TB-HCSN 30/06/2020 Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2019
19 2019/BC-QTNSNN 09/04/2020 Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư năm 2019
20 193/QĐ- STTTT 11/05/2020 Quyết định giao quyền tự chủ về tài chính cho Trung Tâm công nghệ thông tin và Truyền thông