Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 158/QĐ- STTTT 17/04/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2020
2 08/QĐ- STTTT 10/01/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán thu,chi quản lý dự án đầu tư năm 2019
3 07/QĐ- STTTT 10/01/2020 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông
4 1665/QĐ-UBND.HC 30/12/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020
5 479/TB-KV IX 23/10/2019 Thông báo kết quả kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Đồng Tháp
6 06/06/2018 Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2018
7 06/06/2019 Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2018
8 183/QĐ-UBND-HC 08/03/2019 V/v giao chi tiết vốn sự nghiệp trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 1)
9 160/QĐ-STTTT 31/12/2019 V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
10 161/QĐ-STTTT 31/12/2019 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020
11 1266/QĐ-UBND-HC 30/10/2019 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ
12 428/QĐ-UBND-HC 16/05/2019 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh
13 44/TB-HCSN 22/07/2019 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018
14 63/QĐ-STTTT 05/07/2019 V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng năm 2019
15 50/QĐ-STTTT 03/06/2019 V/v điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
16 286/QĐ-UBND.HC 09/04/2019 V/v giao chi tiết vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 1)
17 106/QĐ-UBND.HC 29/01/2019 Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách trung ương , trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài
18 1619/QĐ-UBND.HC 27/12/2018 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2019
19 16/QĐ-STTTT 21/03/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2019
20 1510/QĐ-UBND-HC 05/12/2019 V/V giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh