Xuất bản thông tin

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA: 5 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 5 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

QH_VH04

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2

QH_VH05

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

3

QH_VH06

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

4

1.001029.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

5

1.000831.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA: 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 02 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Ghi chú

1

1.003645.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

20 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

2

1.003635.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH: 13 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 13 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Ghi chú

1

2.000440.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2

1.000933.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

3

1.004646.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

4

1.004644.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

5

1.004634.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

6

1.004622.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

08

ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

7

1.004648.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

8

1.003243.000.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

9

1.003185.000.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

10

1.003226.000.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

11

1.003140.000.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

12

1.001874.000.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

13

1.003103.000.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về