Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Sa Đéc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND thành phố Sa Đéc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính triển khai Kế hoạch kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

Các thành viên Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

            Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính triển khai Kế hoạch số 13/KH-UBND về kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn Thành phố. 

   Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022, Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính sẽ tiến hành các đợt kiểm tra việc phổ biến, quán triệt, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về giờ giấc làm việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Thế Vũ

Có thể bạn quan tâm