Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 32/QĐ-UBND-TL ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 09 UBND xã, phường; 07 phòng chuyên môn (Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Thành phố; Phòng Lao động-Thương binh và xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin) và 03 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện (BQL Công trình đô thị; BQL Dự án và Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý Trật tự Đô thị).

Về kết quả kiểm tra, nhìn chung công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, cụ thể: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính; công tác cải cách thể chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng đi vào nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phục vụ cá nhân, tổ chức đến giao dịch, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền số của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm triển khai thực hiện; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch.

Đoàn kiểm tra kiểm tra tại UBND Phường An Hòa

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như sau: Sự quan tâm, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đối với cải cách hành chính còn chưa bảo đảm, chưa thể hiện vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; một số văn bản chưa bảo đảm về yêu cầu nội dung, chất lượng; việc thực hiện niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, nhiều thủ tục hành chính của một số lĩnh vực còn chưa được cập nhật, bổ sung kịp thời; việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành ở các xã, phường chưa triệt để; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp, chủ yếu do người dân chưa có thói quen nộp trực tuyến và nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;…

Thông qua kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bên cạnh đó các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như: Lao động, thương binh và xã hội; đất đai; môi trường; cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Qua công tác kiểm tra, tổ kiểm tra sẽ báo cáo kết quả và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố trong năm 2022./.

Thế Vũ, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm