Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp Thành phố Sa Đéc tăng cường hỗ trợ thực hiện đăng ký, bổ sung thông tin hộ tịch

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phòng Tư pháp Thành phố Sa Đéc tăng cường hỗ trợ thực hiện đăng ký, bổ sung thông tin hộ tịch

Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp số 1318/KHSTP-CAT ngày 19 tháng 10 năm 2020 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh Đồng Tháp về việc đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân và Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Phòng Tư pháp và Công an Thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Trong chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Phòng đã phối hợp tốt với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố thực hiện 52 văn bản về việc xác nhận sổ bộ đăng ký khai sinh không còn lưu giữ để người dân có yêu cầu đăng ký lại việc khai sinh tại UBND cấp xã nơi thường trú đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 24, Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo Công an và UBND xã, phường triển khai thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 667/HTQTCT-HT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc hướng xử lý đối với trường hợp không có ngày, tháng sinh khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CMND/CCCD nhằm tránh gây phiền hà cho người dân trong đăng ký lại việc sinh.

Quang cảnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Sa Đéc

Được biết, tính đến ngày 20/5/2021, trên địa bàn thành phố Sa Đéc công tác cấp Căn cước công dân đạt trên 70% và phấn đấu đến 30/6/2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Hồ Quang Lớn-Phòng Tư pháp Thành phố

Có thể bạn quan tâm