Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc kiểm tra công tác cải cách hành chính quý II năm 2021

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc kiểm tra công tác cải cách hành chính quý II năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/12/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, trong quý II/2021 Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc thành lập (Quyết định số 38/QĐ-UBND-TL, ngày 30/3/2021) đã đến kiểm tra tại các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và 09 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại 09 xã, phườngcác phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trên địa bàn Thành phố cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đến quan hệ giải quyết thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai; đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố được chuyển biến tích cực; các xã, phường  đều triển khai thực hiện và công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong năm 2020, hầu hết cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm tra có tiết kiệm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) cũng được các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc; thực hiện ký số của lãnh đạo khi duyệt văn bản và thực hiện ký số cơ quan; cán bộ công chức được cấp hộp thư công vụ; trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra nhận thấy ở một số xã, phường vẫn còn tình trạng chậm cập nhật các quyết định thủ tục hành chính mới trên bảng niêm yết và trên trang điện tử của xã, phường; số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp;...

Quang cảnh thông qua kết quả kiểm tra  cải cách hành chính

Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức./.

Thế Vũ, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm