Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Sa Đéc nhập cơ sở dữ liệu viên chức và tiền lương lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Sa Đéc nhập cơ sở dữ liệu viên chức và tiền lương lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND-HC ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy chế quản lý phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Hội, người hợp đồng lao động tỉnh Đồng Tháp và các phân hệ; Công văn số 802/STC-HCSN, ngày 17/4/2019 về việc cập nhật lương hàng tháng vào phần mềm theo dõi cán bộ, công chức; văn bản chỉ đạo số 2226/SNV-TCCC ngày 8/10/2019 của Sở Nội vụ về việc cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh.

Thời gian qua việc cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Hội, người hợp đồng lao động tỉnh Đồng Tháp và các phân hệ chỉ được triển khai đến các phòng chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường.

Nhằm thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả đối với phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Nội vụ Thành phố phối hợp với Trung tâm Tin học Thành phố hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu viên chức và tiền lương lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Từ ngày 14/6/2021 đại diện Phòng Nội vụ Thành phố, Trung tâm Tin học Thành phố đã đến các Trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sa Đéc để hướng dẫn cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán và Văn thư của các Trường nhập cơ sở dữ liệu viên chức và tiền lương lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc đang hướng dẫn Kế toán, Văn thư Trường Tiểu học Tân Long thành phố Sa Đéc nhập cơ sở dữ liệu lên phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc đang hướng dẫn Kế toán, Văn thư Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu thành phố Sa Đéc nhập cơ sở dữ liệu lên phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

Qua buổi hướng dẫn, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán và Văn thư được cung cấp địa chỉ truy cập phần mềm tại http://qlcbcc.dongthap.gov.vn, tài khoản người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm, khai thác các chức năng tra cứu, cập nhật, tìm kiếm thông tin, lập các biểu thống kê, báo cáo tiền lương về viên chức và in các kết quả xử lý ra giấy…

Thời gian hướng dẫn các Trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sa Đéc từ ngày 14/6/2021 đến ngày 02/7/2021 với mục đích khai thác hiệu quả đối với phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức./.

Thế Vũ, phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm