Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 8

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 8

STT

Nội dung

File tải

1

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phân bổ danh mục vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019 từ Ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

2

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Sa Đéc năm 2018

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

3

Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách

thành phố Sa Đéc năm 2019

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

4

Nghị quyết về việc phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2019 

Tải về

5

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát 06 tháng cuối năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc

Tải về

Có thể bạn quan tâm