Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ NHẤT

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ NHẤT

 

STT

Số, ký hiệu VB

Nội dung

Chi tiết

01

01/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

02

02/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

03

03/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

04

04/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

05

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về số lượng, cơ cấu Uỷ viên các Ban của HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

06

06/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

07

07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

08

08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên UBND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

09

09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

10

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

11

11/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách thành phố Sa Đéc năm 2021

Tải về

12

12/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

13

13/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

14

14/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường 2 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

15

15/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường 2 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

16

16/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường 3 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

17

17/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường 3 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

18

18/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường 4 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

19

19/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường 4 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

20

20/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường 1 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

21

21/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường 1 khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

22

22/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường Tân Quy Đông  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

23

23/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường Tân Quy Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

24

24/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Quy Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

25

25/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Quy Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

26

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND thành phố, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

27

27/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

28

28/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

29

29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

30

30/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

31

31/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Phường An Hoà khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

32

32/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Phường An Hoà khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

Có thể bạn quan tâm