Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 153/KH-BCĐ 24/05/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số thành phố Sa Đéc năm 2023
2 44/QĐ-UBND-TL 24/05/2023 Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp Quảng trường thành phố Sa Đéc
3 1838/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023
4 1829/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v xây dựng Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2023-2030
5 1843/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 1844/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
7 1830/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
8 1840/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn Tỉnh
9 1832/VPUBND-HC 24/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của UBND Tỉnh
10 152/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch kiểm tra việc đầu tư, vận hành, sử dụng và có liên quan các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
11 1824/VP.UBND-HC 23/05/2023 V/v triển khai Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND Tỉnh
12 1821/VP.UBND-HC 23/05/2023 V/v khẩn trương tham mưu cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023
13 1820/VP.UBND-HC 23/05/2023 V/v đề nghị cho ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Đồng Tháp
14 1822/VP.UBND-HC 23/05/2023 V/v đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2023
15 1823/VP.UBND-HC 23/05/2023 V/v xây dựng Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2023-2030
16 99/UBND-VX 23/05/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác Dân số trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
17 526/UBND-HC 23/05/2023 V/v cung cấp danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường
18 180/QĐ-UBND-TCCB 22/05/2023 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Quốc Chánh
19 181/QĐ-UBND-TCCB 22/05/2023 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thanh Thảo
20 1799/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v triển khai văn bản hợp nhất số 1676/VBHN-BLĐTBXH ngày 10/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội