Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1650/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1661/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
3 1664/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19
4 1662/VP.UBND-HC 10/05/2023 V/v đề nghị đăng tải và lấy ý kiến dự thảo quy định chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
5 1670/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2021
6 466/UBND-HC 10/05/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
7 1672/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v ban hành Quyết định Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Sa Đéc
8 1671/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023
9 1669/VPUBND-HC 10/05/2023 V/v tiếp Đoàn học tập kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hoá về mô hình Hội quán kết hợp du lịch cộng đồng
10 456/UBND-HC 09/05/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 27/2022/NĐ-CP
11 1633/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2023
12 1636/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
13 1637/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh dạy nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động” năm 2023
14 44/UBND-XDCB 09/05/2023 V/v xây dựng tạm nhà chờ cho khách tại bến khách ngang sông Đông Huề - Đông Giang
15 32/QĐ-UBND-TĐKT 09/05/2023 Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
16 33/QĐ-UBND-TĐKT 09/05/2023 Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của Thành phố trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2003 - 2023
17 31/QĐ-UBND-TĐKT 09/05/2023 Quyết định khen thưởng gương người tốt, việc tốt
18 320/UBND-KT 09/05/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030
19 1631/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 08/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
20 1630/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND Tỉnh về phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Đồng Tháp năm 2023