Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 91/QĐ-UBND-XDCB 29/05/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Cái Sơn 1
2 193/QĐ-UBND-TCCB 29/05/2023 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Minh Tuấn
3 190/QĐ-UBND-TCCB 29/05/2023 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Tấn Hậu
4 1927/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định
5 1923/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công thương năm 2023
6 1922/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v thực hiện nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
7 1921/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v tình hình khí tượng thuỷ văn, thiên tai tháng 4 và nhận định tháng 5 năm 2023
8 1920/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
9 1933/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v phương án sắp xếp, di dời bố trí lồng, bè nuôi thuỷ sản để phục vụ nạo vét khu vực cồn Đông Giang
10 1926/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam
11 1924/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v góp ý dự thảo “Kế hoạch Cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp Tỉnh giai đoạn 2024 - 2028”
12 1925/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Tỉnh
13 370/UBND-KT 29/05/2023 V/v góp ý dự thảo công văn của Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
14 90/QĐ-UBND-XDCB 29/05/2023 Quyết định Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị phòng học vi tính học sinh các Trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố năm 2023
15 138/VPUBND-TCD 29/05/2023 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thưởng (lần 2)
16 544/UBND-HC 29/05/2023 V/v chủ trương lắp đặt biển báo giao thông đường Làng hoa Sa Đéc
17 1937/VPUBND-HC 29/05/2023 V/v tham dự Đoàn khảo sát, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố
18 1941/VP.UBND-HC 29/05/2023 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ
19 1936/VP.UBND-HC 29/05/2023 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ
20 1936/VP.UBND-HC 29/05/2023 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ Sa Đéc, ngày tháng năm 202