STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 1721/BC-TCKH 11/10/21021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2021
2 1718/BC-TCKH 11/10/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2021
3 1880/QĐ-UBND 13/09/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hồng Ngự năm 2020
4 1111/BC-TCKH 06/07/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2021
5 1112/BC-TCKH 06/07/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2021
6 544/BC-TCKH 06/04/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2021
7 150/QĐ-UBND-XDCB 25/01/2021 Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
8 123/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thành phố Hồng Ngự năm 2021
9 59/BC-TCKH 12/01/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2020
10 456/QĐ-UBND 10/12/2020 Công bố công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2021
11 280/BC-UBND 18/11/2020 Công khai thuyết minh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2021
12 1390/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2020
13 1391/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2020
14 1508/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
15 1057/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
16 185/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Thị xã Hồng Ngự năm 2019
17 184/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trên địa bàn Thị xã Hồng Ngự 06 tháng đầu năm 2020
18 932/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2020
19 933/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2020
20 419/BC-TCKH 03/04/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...
Nút: app04-ctt:-1