STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 TL5-HĐND 19/12/2022 KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA II
2 TL7-HĐND 13/07/2022 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA II
3 43/NQ-HĐND 04/05/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự
4 TL-HĐND 26/04/2022 TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP 6 CHUYÊN ĐỀ HĐND THÀNH PHỐ 2022
5 32/KH-HĐND 19/04/2022 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026”
6 TL5-HĐND 18/03/2022 TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP 5 CHUYÊN ĐỀ HĐND THÀNH PHỐ KHÓA II NHIỆM KỲ 2022-2026
7 51/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 51/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục và phân bổ vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ
8 50/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 50/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư - Phường An Lộc (Tái định cư dự án nâng cấp, cải tạo Kênh Hồng ngự - Vinh Hưng)
9 49/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 49/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Đường Võ Nguyên Giáp - Phường An Lộc Trùng lặp 1
10 48/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 48/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Tất Thành - Phường An Lộc
11 47/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 47/NQ-HĐND Về chủ trương dự án Khu tái định cư An Lạc
12 44/NQ-HĐND 01/11/2021 Nghị quyết 44/NQ-HĐND Về chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 43/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 43/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự
14 42/2021/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn vốn cân đối ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ
15 41/2021/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ
16 40/2021/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 40/2021/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc Thành phố quản lý
17 39/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 39/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước Thành phố Hồng Ngự năm 2020
18 38/2021/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 38/2021/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2021 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ
19 37/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 37/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn phân khai chuyển nguồn, kết dư ngân sách Thành phố năm 2020 và điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
20 36/2021/NQ-HĐND 31/08/2021 Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND Vv phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự 5, giai đoạn 2021-2026
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362