Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tập huấn nghiệp vụ công tác Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

Tam Nông: Tập huấn nghiệp vụ công tác Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Ngày 24/5/2023, Trung tâm chính trị huyện Tam Nông phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho 65 đồng chí là thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Lê Văn Sắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện nhấn mạnh vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò của Uỷ ban MTTQ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của người dân; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ; xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại các địa phương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu nội dung chuyên đề do báo cáo viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Thanh tra Huyện. Trong đó, tập trung triển khai các hướng dẫn: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, thị trấn; một số hoạt động giám sát cụ thể của Ban Thanh tra nhân dân; Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Quy trình tổ chức 01 cuộc giám sát dự án đầu tư cộng đồng. Trong đó, nhiều đại biểu tập trung thảo luận, phân tích các vấn đề liên quan và được báo cáo viên hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở pháp lý, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, kỹ năng hoạt động; trình tự các bước tiến hành hoạt động; các biểu mẫu theo quy định. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền; kịp thời triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những hình thức giám sát quan trọng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm Chính trị Huyện Tam Nông