Xuất bản thông tin

null Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG kèm theo Công văn số 06-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tài liệu tuyên truyền

Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG kèm theo Công văn số 06-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh

Nội dung Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG kèm theo Công văn số 06-CV/BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.