LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Ban Tuyên giáo
(từ ngày 28/09/2023 đến ngày 05/10/2023)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú