Xuất bản thông tin

GIỚI THIỆU CHUNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang chủ Tổ chức - Bộ máy

GIỚI THIỆU CHUNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Phạm Thiện Nghĩa, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

GIỚI THIỆU CHUNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp: số 12, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851431

Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Website: http://dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Phạm Thiện Nghĩa, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi; thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Thực hiện các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh; tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.

8. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Chủ tịch Nguyễn Văn Dương, Bí thư Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - an ninh; tư pháp; đối ngoại; cải cách hành chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; công chức - công vụ; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổng hợp; thi hành án dân sự; thông tin và truyền thông; phát triển du lịch;

c) Theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra; Tư pháp; Nội vụ; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Cục Thống kê; Trung tâm Phát triển Du lịch;

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Phát triển kinh tế Tỉnh; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Tỉnh; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh; Hội đồng Xét chuyển ngạch thanh tra viên Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân và Phòng, chống khủng bố trên địa bàn Tỉnh; Ban An toàn Giao thông Tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước Tỉnh; Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự Tỉnh; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Tỉnh; Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh; Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới Quốc gia Việt Nam - Campuchia; Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đồng Tháp; Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Tỉnh; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Tỉnh;

đ) Chỉ đạo công tác Văn phòng UBND Tỉnh;

e) Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

g) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Tỉnh uỷ, các Ban của Tỉnh uỷ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9;

2. Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giải quyết công việc của Chủ tịch UBND Tỉnh và của các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khác khi Chủ tịch UBND Tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khác đi công tác, vắng mặt;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp, nông thôn; kinh tế hợp tác; làng nghề nông thôn; chuỗi ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; nhà ở; phát triển đô thị; khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản các lĩnh vực (kể cả các dự án ODA và PPP); đa dạng sinh học; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; kinh tế biên giới; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

c) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim;

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở Tỉnh; Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh; Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng Tỉnh; Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Tỉnh giai đoạn 2013 - 2020; Ban Chỉ đạo các dự án ODA Tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch;

đ) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

e) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính; ngân hàng; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển doanh nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; công ty nhà nước và tư nhân; các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Tài chính; Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh; các Công ty nhà nước;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế Tỉnh; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh);

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

4. Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu, Uỷ viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; tôn giáo; văn thư - lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; giáo dục pháp luật; hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; lao động - việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; văn hóa, thể dục - thể thao và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Cộng đồng;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh; Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng Tỉnh; Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo Tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tỉnh; Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh; Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân Tỉnh; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh; Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em Tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em Tỉnh; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và uỷ nhiệm của Chủ tịch;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND Tỉnh với Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các tổ chức xã hội cấp tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

5. Các Uỷ viên UBND Tỉnh

a) Trực tiếp phụ trách ngành, lĩnh vực theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Quyết định số 271/QĐ-UBND.HC ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND Tỉnh;

b) Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Uỷ viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và tham mưu thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

c) Mỗi thành viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh; đồng thời, cùng chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND Tỉnh trước Hội đồng nhân dân Tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Dương

Chủ tịch

0913 967 288

vanduong.ubdt@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

0913 967 919

thanhhunghcl@gmail.com

3

Phạm Thiện Nghĩa

Phó Chủ tịch

0913 794 734

phamnghiaub@gmail.com

4

Đoàn Tấn Bửu

Phó Chủ tịch

0905 257 787

doantanbuu@yahoo.com

 

 

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Xuất bản thông tin

Trang chủ Tổ chức - Bộ máy

GIỚI THIỆU CHUNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Phạm Thiện Nghĩa, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.