Xuất bản thông tin

null Tuyển dụng viên chức năm 2021

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ tình hình biên chế và nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, ngày 20/8/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND tuyển dụng viên chức năm 2021: