Xuất bản thông tin

null Tạm dừng thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Tạm dừng thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 09/11/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 huyện Cao Lãnh ban hành thông báo số 208/TB-UBND Tạm dừng thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021: