UBMTTQ

Trang chủ MTTQ và các tổ chức CTXH

UBMTTQ

UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

---------o0o----------

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

I. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Huyện

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

0908.401.404

nguyenvanducbt@gmail.com

Đỗ Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch

0908358302

dohuunghia2014@gmail.com

Lê Thị Ngọc Châu

Uỷ viên TT

0988422936

sanggiau1970@gmail.com

II. Tổ Chức chính trị - xã hội

1. Liên đoàn Lao động Huyện

Lê Thị Thu Hồng

Chủ tịch

0767 891 010

thuhong20041983@gmail.com

Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch

0915.849.595

liendoanlaodonghcl@gmail.com

2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

Khuyết

Bí thư

Mai Trần Đẹp

Phó Bí thư

0366.404.405

trandepcaolanh@gmail.com

3. Hội Cựu chiến binh Huyện

Trần Thị Khoa

Chủ tịch

0913.839.812

khoahccb@gmail.com

Nguyễn Văn Xuân

Phó Chủ tịch

0398.178.438

lytienchanh@gmail.com

Nguyễn Văn Thích

Chuyên viên

0852912054

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

Trần Thị Nết

Chủ tịch

0988.191.458

tranthinet@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chủ tích

0912.688.919

nguyennguyet.caolanh@gmail.com

5. Hội nông dân Huyện

Nguyễn Chí Công

Chủ tịch

0907202300

nguyenchicongpct@gmail.com

Đỗ Thanh Thuấn

Phó Chủ tịch

0913.938.509

dothanhthuan@gmail.com

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu