Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

Trang chủ Dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

ngày 28 tháng 4 năm 2021, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND-HC Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

 

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, với 105 dự án (kèm theo phụ lục 01) và danh mục các lĩnh vực kêu gọi đầu tư (kèm theo phụ lục 02).

Xem chi tiết Phụ lục 1.

Xem chi tiết phụ lục 2.

Hồ Nhựt

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu