Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tăng cường thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2022

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện, tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành các kế hoạch và Công văn chỉ đạo như: Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc khắc phục và cải thiện Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2022; Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc khắc phục và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Huyện năm 2022; Công văn số 1563/UBND-NC để chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện tăng cường thực hiện các giải pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2022.

Ảnh Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính năm 2021

UBND Huyện cũng chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và mang tính đột phá, góp phần quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh địa phương “Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo”; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, gần dân, sát dân, củng cố niềm tin, hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp. Công tác CCHC cần sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức phải thay đổi tư duy quản lý, cách nghĩ, cách làm so với trước đây, phải lấy người dân làm trọng tâm phục vụ, nói đi đôi với làm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; không tự hài lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được mà cần nhìn thẳng vào những mặt yếu kém, tồn tại, hạn chế để phấn đấu hơn nữa.

Chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và phục vụ người dân, đặc biệt trong năm nay phải tạo bước bức phá trong chuyển đổi số.

Nâng cao đạo đức công vụ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời thay thế, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện quan liêu, tiêu cực; quan tâm xây dựng đội ngũ kế thừa; thường xuyên chuyển đổi các vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực. Trong đó, các cơ quan, địa phương phải nhận diện và có các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi, dứt khoát không để xảy ra hiện tượng “cò mồi” trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc ngành hoặc địa bàn quản lý, làm mất niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đi cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; chủ động thiết lập các kênh giao tiếp, lắng nghe thông tin nhiều chiều để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để phát sinh “điểm nóng” trong ngành và trên địa bàn quản lý.

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng, các cơ quan, địa phương rà soát lại từng tiêu chí, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, chú ý các nội dung như: Nâng cao văn hóa ứng xử với người dân; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến; quan tâm trang bị cơ sở vật chất nơi tiếp công dân ở cấp xã.

 Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện quan tâm, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách cách hành chính có liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan mình.

 Giao Phòng Nội vụ liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của Huyện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của cấp xã, thời hạn thực hiện trong tháng 4/2022. Trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC phải là người đứng đầu cơ quan, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về công tác CCHC tại cơ quan. Ban Chỉ đạo CCHC xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn đề xuất và triển khai thực hiện các mô hình, sáng kiến đột phá, hiệu quả nhằm tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo.

Thành Lợi