Xuất bản thông tin

null Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Trang chủ Chuyên mục Thanh tra

Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.  Xem Quyết định!

Hưng Thịnh