Xuất bản thông tin

null Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước Quí I năm 2022.

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước Quí I năm 2022.