Xuất bản thông tin

null Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)