Xuất bản thông tin

null Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)

Công khai ngân sách Nhà nước Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)