Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Văn phòng HĐND và UBND Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Đoàn Hữu Tiên

Chánh Văn phòng

02773.606397

0918 582 272

Dhtien.hct@dongthap.gov.vn

doantien7579@gmail.com

2

Nguyễn Vĩnh Phúc

Phó Chánh Văn phòng

02773.606423

0987 065 369

Nvphuc.hct@dongthap.gov.vn

nvp119@gmail.com

3

Phạm Xuân Thảo

Phó Chánh Văn phòng

Pxthao.hct@dognthap.gov.vn

thaopcx@gmail.com

02773.505818

0909 769 545

4

Tạ Chí Thái

Chuyên viên

Tcthai.hct@dongthap.gov.vn

tachithai@gmail.com

02773.606403

0937 712 412

5

Lê Hoàng Giang

Chuyên viên

Lhgiang.hct@dongthap.gov.vn

hgiangxd1988@gmail.com

 

0939 687 969

6

Bùi Thị Kim Ngân

Chuyên viên

Btkngan.hct@dongthap.gov.vn

xuanngan83@yahoo.com.vn

 

0907 833 686

7

Phan Các Chiêu Hằng

Chuyên viên

Pcchang.hct@dongthap.gov.vn

chieuhangvl@gmail.com

 

0985 803 979

8

Phạm Minh Cảnh

Chuyên viên

pmcanh.hct@dognthap.gov.vn

 
   

9

Ngô Thành Trung

Chuyên viên

Nttrung.hct@dongthap.gov.vn

thanhtrungvpub@gmail.com

 

0166 690 70 84

10

Nguyễn Thanh Tùng

Nhân viên

Nttung.hct@dongthap.gov.vn

tungtckhctdt@gmail.com

 

0944527789

11

Võ Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

Vththam.hct@dongthap.gov.vn

vththam78@gmail.com

 

0941 632 032

12

Cao Minh Mộng Thúy

Chuyên viên

Cmmthuy.hct@dongthap.gov.vn

caommth@gmail.com

 

0939 206 759

13

Lê Hoàng Tuấn

Kế toán

lhtuan. hct@dongthap.gov.vn

0919937540

14

Trang Quang Khanh

Nhân viên

Tqkhanh.hct@dongthap.gov.vn

tqkhanh.xti@gmail.com

 

0121 774 60 04

15

Phan Thanh An

Nhân viên

Ptan.hct@dongthap.gov.vn

phanthanhanit@gmail.com

 

012 333 737 26