Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tài Nguyên và Môi trường Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tài Nguyên và Môi trường Huyện

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG HUYỆN

______

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Kim Hồng Phượng

Trưởng Phòng

02773606818

 

khphuong.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Võ Huy Hùng

Phó Trưởng Phòng

02773610818

 

vhhung.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Đặng Huỳnh Tân

Phó Trưởng Phòng

02773841818

dhtan.hct@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

02773610818

 

ntthang.hct@dongthap.gov.vn

 

5

  Phan Thị Lan Chi

Chuyên viên

02773610818

 

ptlchi.tnmt.hct@dongthap.gov.vn

 

6

  Đỗ Trọng Hữu

Nhân viên

02773610818

 

dthuu.hct@dongthap.gov.vn

 

7

 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

02773841818

 

ntnyen.hct@dongthap.gov.vn

 

8

 Tống Văn Kiệt

Cán sự

02773610818

 

tvkiet.hct@dongthap.gov.vn

 

9

 Lê Thị Thảo Vy

Chuyên viên

02773610818

 

lttvy.hct@dongthap.gov.vn

 

10

 Đỗ Thị Thùy Trang

Chuyên viên

02773841818

 

dtthuytrang.hct@dongthap.gov.vn