Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tư Pháp Huyện

Tổ chức bộ máy Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Tư Pháp Huyện

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ

Phòng Tư Pháp Huyện

_________

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Phạm Văn Dũng

Trưởng Phòng

02773 842.805

0277.3606.375

 pvdung.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Bằng

Phó Trưởng phòng

02773 840045

0919738877

ntbang.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Lưu Thị Cẩm Thúy

Chuyên viên

02773 842.805

0906.876.322

ltcthuy.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Hà Thị Bịch Liên

Chuyên viên

02773 842.805

0908.943.551

pvtam.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Lê Thanh Hải

Chuyên viên

02773 842.805

079.809.70.20

Lthai.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Huỳnh Thanh PHong

Chuyên viên

02773 842.805

0919222342

Htphong.hct@dongthap.gov.vn