Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Thanh tra Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Thanh tra Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Thành Trung

Chánh Thanh tra

02773840020

 

vttrung.hct@don gthap.gov.vn

 

2

Phan Quang Minh

Phó Trưởng phòng

02773840020

 

7phenday@gmail.com

 

4

Phan Thị Lệ Thủy

Thanh tra viên

02773840020

 

lethuyhct@gmail.com

 

5

Lê Hưng Thịnh

Thanh tra viên

02773840020

 

lhthinh.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Lê Minh Toàn

Thanh tra viên

02773840020

 

lmtoan.tpapt@gmail.com

 

7

Châu Thanh Tùng

Chuyên viên

02773840020

 

thanhtung8558@gmail.com