Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Y tế Huyện

Tổ chức bộ máy Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Y tế Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lê Văn Đầy

Phó Trưởng phòng

02773 840040

0387294479

lvday.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Hùng

Công chức

02773840040

0977098556

nthung.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Trần Thị Hiệp

Công chức

02773840040

0945810729

tthiep.hct@dongthap.gov.vn